top of page

מדיניות פרטיות לאתר איזי ריידר קיסריה EZ Raider


1. אנו מתחייבים שלא למסור נתונים אישיים של המשתמש, לשום גורם שהוא. החברה רשאית להשתמש בפרטים שמסר המשתמש במסגרת ביקורו באתר, לצורך רשימת דיוור אלקטרוני אשר ניתן להסירו ממנה בכל עת באופן אוטומטי. השימוש היחיד בפרטים יהיה הכללתם ברשימת דיוור אלקטרוני (להלן: "רשימת תפוצה")  וזאת כדי להציע הצעות שיווקיות, מתן קופונים וכו'. 

2. בכל עת ניתן יהיה להסיר את פרטי המשתמש מהמאגר ומרשימת התפוצה על ידי השימוש בכפתור "הסר" מרשימת התפוצה והחברה תמחק את כל הפרטים של המשתמש באמצעות כלים אוטומטיים.

3. בכל מקרה שבו לא נמחקו הפרטים והמשתמש ממשיך לקבל הצעות שיווקיות מהאתר אנחנו מבקשים לעדכן אותנו על כך במייל ובטלפון ונפעל ככל יכולתנו לוודא את מחיקת פרטי המשתמש מהמאגר.

4. המשתמש מסכים בזאת לפטור את האתר ובעלי האתר מאחריות בגין כל טעות טכנית או אחרת שכתוצאה ממנה לא נמחקו הפרטים בהתאם לבקשתו ומסכים בזאת שאם למרות בקשתו להסיר פרטיו הוא עדיין מקבל הצעות דיוור אלקטרוני הוא יעדכן שוב את מפעילי האתר בטלפון ואנו נוודא הסרת פרטיו מהמאגר.

5. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי החברה כן תעביר את הפרטים אודות המשתמש בהתאם להוראות כל דין ועם מתן כל צו שיפוטי המורה לחברה לגלות את זהותו של המשתמש אשר פעל לכאורה בניגוד לחוק, או שביצע באתר או באמצעותו שימוש פוגעני או בלתי חוקי.

6. החברה רשאית לבצע ניתוח וכן למסור מידע סטטיסטי או אחר ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית. מוסכם כי החברה רשאית להשתמש בכל מידע מהאתר, לצורך בקרה ושמירה על איכות השירותים, ותקינותם וכן לצורך קיום הוראות כל דין, ואו לצרכיה ובכלל זה שיווק, מתן שירות וסקרים.

7. הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצד המשתמש לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש בשירותי האתר באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים טכנולוגיים דומים אשר חלקם נאסף באופן אוטומטי על ידי האתר ועל ידי הדפדפן שבו משתמש הגולש באתר. 

8. האתר נוקט באמצעי זהירות המקובלים על-מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כמו כן, יובהר כי כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן בהתאם לתקן ובהתאם לדרישות חברות סליקת האשראיוהאתר אינו אוסף מידע זה אלא המידע מועבר ישירות לחברות האשראי באמצעות דפי הסליקה שלהם. 

9. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שלמרות שהאתר נוקט באמצעי ההגנה המקובלים, האתר יכול להיפרץ על ידי פעילות לא חוקית של פצחנים ("האקרים") והוא פוטר את החברה מכל נזק שיגרם לו כתוצאה מפעילות בלתי חוקית שתבוצע חלילה כנגד האתר, על ידי אותם פצחנים או מי מטעמם.

 

bottom of page