top of page

תקנון האתר איזי ריידר קיסריה EZ Raider

1. כללי
1. ברוכים הבאים לאתר " איזי ריידר קיסריה EZ Raider " אנחנו שמחים שבחרתם לגלוש אצלנו ומקווים שהשימוש באתר יהיה לכם לתועלת והנאה.
2. האתר מציג מידע אודות סיורים מודרכים על גבי איזי ריידר בקיסריה החדשה והעתיקה, סיורים שהם אטרקציה מיוחדת ליחידים, זוגות, משפחות וקבוצות. לצורך כך מפורט באתר מידע על הסיורים השונים, מפורטות הוראות הבטיחות ואפשרות להזמנה און ליין של הסיורים (להלן: "התכנים").
3. השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו הינו בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה והגלישה והשימוש מהווה את אישורך והסכמתך לתנאי השימוש המפורטים בתקנון. 
4. נבהיר כי האמור בתנאי השימוש בלשון זכר יחיד נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.
5.המשתמש רשאי להשתמש באתר, בתכנים ובשירותים הכלולים בו בהתאם לכללים המפורטים בתקנון האתר. מוסכם על ידי המשתמש כי אם המשתמש לא מסכים או מקבל חלק כלשהו של האתר או חלק מתנאי השימוש המפורטים בתקנון, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשות המשתמש הינו הפסקת השימוש באתר.
6. התנאים בתקנון זה יחולו על כל שימוש באתר, לרבות הזמנת סיורים באמצעות סליקת התשלומים על-ידי צד ג'. יובהר כי כל רכישה המתבצעת דרך האתר, תהא כפופה לתנאי התקנון ולמדיניות הפרטיות של האתר. יובהר כי פרטי האשראי ופרטי הזיהוי הנוספים הנדרשים על ידי חברות הסליקה אינם נשמרים באתר, כמפורט במדיניות הפרטיות של האתר.

2. הוראות בטיחות והנחיות לרכיבה בטוחה ונכונה
2. הוראות בטיחות והנחיות לרכיבה בטוחה ונכונה
7. המשתמש מתחייב לקרוא בעיון ולאשר בחתימתו את את תצהיר הבטיחות והוראות הרכיבה הבטוחה המפורטים בו, בטרם השתתפות בסיור.
8. כל משתמש באתר וכל משתתף בסיור רכוב מצהיר בזאת כי הוא מודע לחובתו לחתום על תצהיר הבטיחות טרם תחילת הנסיעה ועליו לבצע את הוראות הרכיבה הבטוחה המפורטות בתצהיר הבטיחות ועצם היותו משתתף בסיור הרכוב הינה הסכמה בפועל לכל ההנחיות המפורטות בתצהיר הבטיחות, ויש בעליה על כלי הרכב והנסיעה בו כדי להעיד כאילו חתם על תצהיר הבטיחות גם אם מסיבה כלשהי, טעות אנוש או כל טעות אחרת, לא בוצעה חתימה כזאת למעשה.

3. תוקף תנאי השימוש באתר ועדכונם
9. תוקף תנאי השימוש יחול מייד עם פרסומם בתקנון זה. 
10. ככל שיחול עדכון/שינוי בתקנון, השינוי יכנס לתוקפו מייד עם פרסומו באתר.
11. אם ייפסק על ידי בית משפט מוסמך כי תנאי מתנאי התקנון איננו אכיף, לא יהיה בפסיקה כאמור לגרוע מתוקפם של יתר  תנאי התקנון.
12. החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
 
4. קניין רוחני
13. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני של התכנים באתר, אם לא נאמר מפורשות אחרת, הינם של בעלי האתר.
14. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להציג את התכנים של האתר, אלא אם מדובר במטרות פירסום ראויות או שנתקבלה לכך הסכמת בעלי האתר בכתב טרם הפירסום.
5. איסור על שימוש בלתי חוקי ו/או אסור
15. כתנאי לשימוש באתר המשתמש מאשר כי הוא משתמש באתר בתום לב ובהתאם להוראות התקנון. השימוש ייעשה בכפוף לכל דין והמשתמש מצהיר בזאת ומתחייב בכניסתו לאתר כי הוא לא יפגע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר.
16. כמו כן מוסכם כי כל שימוש פוגעני באתר או שימוש המפר תקנון זה, יחייב את המשתמש לפצות ולשפות את בעלי האתר בגין כל נזק, ישיר ועקיף, שייגרמו להם, לרבות בגין כל הוצאה או תשלום שיהיה עליהם להוציא או לשלם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, וזאת כתוצאה מתביעה כנגד החברה בקשר לשימוש פוגעני באתר. 

5. איסור על שימוש בלתי חוקי ו/או אסור
15. כתנאי לשימוש באתר המשתמש מאשר כי הוא משתמש באתר בתום לב ובהתאם להוראות התקנון. השימוש ייעשה בכפוף לכל דין והמשתמש מצהיר בזאת ומתחייב בכניסתו לאתר כי הוא לא יפגע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר.
16. כמו כן מוסכם כי כל שימוש פוגעני באתר או שימוש המפר תקנון זה, יחייב את המשתמש לפצות ולשפות את בעלי האתר בגין כל נזק, ישיר ועקיף, שייגרמו להם, לרבות בגין כל הוצאה או תשלום שיהיה עליהם להוציא או לשלם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד
והוצאות משפט, וזאת כתוצאה מתביעה כנגד החברה בקשר לשימוש פוגעני באתר. 

6. פטור מאחריות
17. אנו עושים כל שביכולתנו כדי לוודא כי המידע המפורט באתר יהיה מדויק ומעודכן, אך ייתכן שמידע המפורט באתר לא יהיה שלם או יכלול טעויות מסיבות שונות (טעות סופר, טעות טכנית או כל טעות אחרת). המשתמש באתר מצהיר כי הוא מודע לכך ומסכים, כי החברה לא תישא באחריות לנזק אשר ייגרמו למשתמש עקב טעויות במידע כאמור. 
7. מדיניות ביטולים ושינויים
18. כל הזמנה כפופה למדיניות הביטולים והשינויים ככל שהיא מפורסמת באתר או בעת ביצוע הרכישה כאמור בתהליך ההזמנה ובהתאם לחוק הגנת הצרכן תשמ"א – 1981 וכאמור בכל דין. 
8. הדרכים ליצירת קשר עם האתר
19. כמפורט בדף "צור קשר" באתר.
 
9. עדכון האתר ותנאי השימוש
20. האתר רשאי לבצע בכל עת שינויים במידע הנכלל באתר ללא כל הודעה מוקדמת. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. 
21. כל פרסום אודות השירותים באתר עלול להשתנות או להימחק בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי של האתר ומפעיליו. 

10. תניית סמכות שיפוט
22. הדין החל על כל סכסוך כתוצאה משימוש באתר בו הינו הדין החל במדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל סכסוך כאמור, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב במדינת ישראל.

 

bottom of page