top of page
טופס הצהרה למשתמשים באיזי ריידר

פעילות הריידר מהווה ספורט אתגרי המחייב כללי בטיחות וזהירות מתאימים. השימוש מותר רק אם מלאו לך 16 שנים ומעלה. יש לקרוא את כללי הבטיחות בתשומת לב רבה ולאשר בהמשך את הצהרת הבטיחות.

כללים והוראות בטיחות לרוכבי איזי ריידר קיסריה

 1. נא לקרוא את הטופס בעיון רב טרם החתימה. טופס זה רשום בלשון זכר לשם הנוחיות בלבד ופונה לגברים ונשים כאחד.

 2. צוות המדריכים של איזי ריידר קיסריה משקיע מאמצים רבים בשמירה על ביטחונכם ובטיחותכם, ועליכם להישמע להוראותיו לפני ובמהלך הטיול.

 3. איזי ריידר הוא כלי חשמלי בטוח ויציב, אך דורש מיומנות תפעול בסיסית, אותה נתרגל בשטח הסמוך לפני היציאה לסיור.

 4. הכלי מוגבל לרוכב אחד או רוכב + ילד בכיסא אחורי. במקרה כזה הורי הילד נוטלים אחריות מלאה על הרכיבה המשותפת בחתימתם מטה.

 5. ידוע לי כי בהזדהות כוזבת יחול עלי קנס כספי ולא אהיה מכוסה על ידי הביטוח וכל אחריות לנזק ברכוש או בגוף תחול עלי בלעדית.

 6. הפעילות אסורה על חולי לב, נשים בהריון ובעלי בעיות רפואיות שעשויות לפגוע בשיקול הדעת בעת הרכיבה.

 7. בחתימתי אני מצהיר כי לא נתגלו אצלי למיטב ידיעתי מגבלות שעשויות לפגום ביכולתי לרכב על הכלי באופן בטוח. כמו כן, אינני צורך אלכוהול ברמה שתסכן אותי או את הרוכבים האחרים.

 8. במידה והמשתתף אינו מרגיש ביטחון ברכיבה על הכלי, עליו לציין זאת בפני המדריך ויהיה עליו להמתין לקבוצה בלובי מלון דן קיסריה. לא תהיה אפשרות של החזר כספי במקרה זה.

 9. חלה חובה להגיע עם נעליים סגורות/ נעלי ספורט, וכמו כן לחבוש קסדה שתסופק על ידינו לאורך כל הרכיבה

 10. בעת ירידה ועליה מהכלי, יש לוודא שכפתור הפעלת הכלי (סוויטץ') כבוי.

 11. יש להקפיד על מילוי הוראות התעבורה כולל חציית כבישים, עקיפה וכל פעולה אחרת המחייבת זהירות.

 12. אין לרדת מהמסלול אותו מוביל המדריך.

 13. חובה לאחוז בהגה הכלי לכל אורך הרכיבה. אין לעשות שימוש בטלפון נייד או לעשן בעת הרכיבה ואין לרדת מהכלי בעת הנסיעה בשום צורה.

 14. בעת הנסיעה אין להוריד רגליים מהכלי בשום אופן.

 15. חובה לשמור על כללי ההתנהגות והבטיחות בעת היציאה לפעילות וכן לאורך כל מהלך הפעילות, חל איסור מוחלט להשתולל ו/או לסטות מהדרך ו/או לבצע פעלולים מסוכנים,

 16. הנהלת איזי פאן קיסריה בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לנקוט באמצעים כנגד רוכב שיפר את הכללים ולא נענה למדריך.

טופס הצהרה למשתמשים באיזי ריידר - המשך -

 1. חברת איזי פאן קיסריה בע"מ ("החברה") הינה חברה העורכת פעילות לקבוצות ובין היתר מפעילה פעילות ספורט אתגרי במסגרתה נעשה שימוש בכלי שטח חשמלי מסוג איזי ריידר ("ריידר") בכפוף ובהתאם להוראות יצרן אי. אס. ריידר בע"מ ("היצרן") ועפ"י אישור משרד התחבורה.

 2. ידוע לי ואני מצהיר כלפי החברה ומאשר כדלקמן:

 3. כי פעילות הסיור המודרך על גבי הריידר ("הפעילות") הינה פעילות ספורטיבית אשר יכולה להיחשב כפעילות ספורט אתגרי (אקסטרים), וככזאת קיים סיכון הנובע מאופייה וטיבה של הפעילות. החברה פועלת בהתאם להוראת היצרן ונוקטת בכל האמצעים הדרושים לשם הבטחת הפעילות, שומרת על כללי הבטיחות וכי כל המסלולים עוברים בדיקה וסיור בטיחות.

 4. בהשתתפותי אני נוטל על עצמי את האחריות בקשר עם הפעילות בידיעה והסכמה ברורה ומתוך בחירה חופשית. הנני מאשר כי ביצוע הפעילות נעשית לבקשתי ועל אחריותי המלאה והבלעדית, והנני מקבל על עצמי את כלל הסיכונים הכרוכים בפעילות הנובעים מהפרה של כללי הבטיחות ובניגוד להוראות המדריך ו/או החברה (בין שידועים ובין שאינם ידועים) לרבות פגיעה, אבדן ו/או כל נזק העלול להתרחש במהלך הפעילות.

 5. אני מתחייב להישמע ולמלא באופן קפדני אחר כל הוראות חברה ו/או מי מטעמה לרבות המדריך, בקשר עם ביצוע הפעילות (לפני הפעילות ו/או תוך כדי ביצועה ו/או לאחריה) ולקיים את כל כללי הבטיחות, ולשמור על שלומי, ביטחוני, ושלומם וביטחונם של חברי הקבוצה באופן מלא.

 6. במהלך הפעילות ושימוש בכלי הריידר חלים על המשתמש כל דיני התעבורה.

 7. השתתפות בפעילות תיעשה אך ורק בהתאם למסלול שנקבע מראש ע"י החברה ו/או המדריך.

 8. בעת הנהיגה בריידר כל הנוסעים מחויבים לחבוש קסדה, על כלל הנוסעים יש לסגור ולהדק את אבזם הבטיחות של הקסדה בהתאם לראש, אין לעזוב את ההגה כל עוד הכלי מונע, אין להוציא ידיים ולנופף כל עוד הכלי מונע, חובה לשמור על רווח של 5 מטרים לפחות מהכלי שלפנים בזמן הנסיעה.

 9. השתתפות בפעילות תוך שימוש בריידר הינה מגיל 16 ומעלה, בהצגת תעודת זהות + ספח.

 10. הפרטים שמסרתי ואמסור אודותיי, לרבות ביחס למצבי הרפואי, הינם נכונים ומדויקים, וידוע לי כי אלה מהווים חלק בלתי נפרד מהחלטת החברה לאשר את השתתפותי בפעילות.

 11. במקרה של הזדהות כוזבת לא אהיה מכוסה בכיסוי ביטוחי. החברה שומרת על זכותה לנקוט בכל האמצעים הדרושים כנגד מי שמפר את כללי הבטיחות וההוראות כאמור בתצהיר זה.

 12. לא אגרום בזדון לכל נזק ו/או לכלוך לטבע ו/או לכל מקום או לאתר בו אמצא במהלך הפעילות; (ב)

 13. במקרה של נזק ו/או פגיעה לגוף והגשת תביעה, תושת עלי השתתפות עצמית על פי הוראות חברת הביטוח. במקרה של נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או אובדן לרכוש ובפרט לריידר, כתוצאה מפעולה שלי, אשא במלוא האחריות ובמלוא תשלום הנזק. הריני מתחייב לפצות ו/או לשלם לחברה ו/או בעליה כל סכום שיושט עליה כתוצאה מכל נזק שייגרם לרבות נזקי צד ג' ועלויות תיקון, כתוצאה מהשימוש ו/או ההפעלה בעת הפעילות ובמהלכה. כמו כן מוסכם ומקובל עלי כי תחשיב הנזק ועלות התיקון ייעשו בהתאם וכפי שייקבע בהצעת מחיר של היצרן. הנני מוותר על כל טענה ו/או התנגדות לעניין המקצועיות ומומחיות היצרן.

 14. במהלך הפעילות החברה תהיה רשאית לצלם (בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה) תמונות, קטעי וידאו/אודיו שלי; וכן לעשות בהם כל שימוש לצורך שיווק ופרסום החברה ופעילותה בערוצי המדיה השונים, כגון בעיתונות, ברשתות החברתיות, באתרי אינטרנט וכיו"ב, ללא כל זכאות לתמורה מצידי.

 15. החברה מבוטחת בפוליסת ביטוח צד ג' בלבד בחברת הכשרה חב' לביטוח בע"מ.

 16. החברה לא תיקח אחריות על אובדן/נזק לרכוש פרטי של משתתפי הפעילות.

 17. לאור כל האמור בכתב הצהרה זה, הנני פוטר בזאת - בכפוף לכל דין - את החברה מכל אחריות ו/או חבות לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או אבדן, לגוף ו/או לרכוש, שייגרמו במהלך ו/או במסגרת ביצוע הפעילות מכל סיבה שהיא הנני מאשר וידוע לי כי האחריות והחבות לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או אובדן לגוף ו/או לרכוש באשר הוא שייגרמו במהלך ו/או במסגרת הפעילות ו/או כתוצאה מהפעילות מכל סיבה שהיא תהיה על המשתמש בלבד. והנני מוותר בזאת ויתור מוחלט על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

חשוב לזכור !

השימוש באיזי ריידר ייעשה רק בהתאם להוראות המדריך ובהתאם לכללי הבטיחות כמפורט בטופס זה.

הצהרת בריאות למשתמש באיזי ריידר

 1. והנני מאשר כי הפעילות אסורה לחולי לב, נשים בהריון לבעלי הגבלה במערכת העצבים, ובעיות גב וכל מחלה אחרת הפוגעת בשיקול הדעת וביכולת לעשות ספורט אתגרי מסוג פעילות זו.

 2. הנני מצהיר ומאשר כי אין לי ולא ידוע לי על שום מגבלה בריאותית המונעת ממני לעסוק בספורט ובספורט אתגרי בפרט, (לרבות ומבלי לגרוע בעיות במערכת השלד והשרירים, בעיות לב, בעיות במערכת העצמות והעצבים, לרבות שבר פריקת כתף, פגיעה בגידים או ברצועות, כאבי גב, בעיות בחוליות, ראיה, שמיעה וכיוצב').

 3. הנני מאשר כי מצבי הבריאותי תקין ומאפשר לי לבצע פעילות ספורט אתגרי וזאת לאחר שהבנתי את הסיכונים הכרוכים בה. כמו כן הנני מאשר כי אין לי ואינני סובל מבעיה בריאותית כלשהי אשר יכולה לסכן אותי, או להיווצר, או להחריף כתוצאה מהשתתפותי וביצוע פעילות הספורט האתגרי אותה הזמנתי ורכשתי מרצוני החופשי.

 4. הנני מצהיר כי במקרה של כל שינוי במצב הבריאותי שלי במהלך הפעילות אשר עשוי להשפיע על יכולתי להשתתף בפעילות, אזי אפסיק את הפעילות ואודיע על כך באופן מידי לחברה.

 5. ידוע לי כי החברה מסתמכת על אישורי זה והיא תהיה רשאית להציגו בכל הליך ו/או התדיינות שתהיה.

תודה ששלחת!

bottom of page