top of page

סמל האצולה - משפחת רוטשילד

תחנה 1 בסיור

קרן אדמונד דה רוטשילד (ישראל) היא בעלת הבית בקיסריה. את הקרן ייסד בשנת 1958 הברון אדמונד אדולף, נכדו של "הנדיב הידוע", הברון אדמונד בנימין דה רוטשילד, שרכש כ- 500 אלף דונם ברחבי הארץ עוד לפני קום המדינה, עליהם הוקמו יישובים רבים.


משפחת רוטשילד העבירה את האדמות למדינת ישראל, למעט אדמות קיסריה (כ- 30,000 דונם) אותם העבירה לקרן אדמונד דה רוטשילד והזמינה את המדינה להיות שותפה בקרן. מודל על פיו פועלת הקרן הוא מודל ייחודי לפיו, כל ההכנסות מפיתוח היישוב קיסריה, עוברות מהחברות הבנות של הקרן אדמונד דה רוטשילד - החברה לפיתוח קיסריה והחברה לנכסי קיסריה, לקרן, וזו תורמת את רווחיה לקידום החינוך וההשכלה הגבוהה בישראל.

סמל האצולה של משפחת רוטשילד בקיסריה
bottom of page